Tên đăng nhập

quancpp

Họ và tên

Trần Đức Quân A1 k 46 PTT

Email

ducquan765bt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-14 16:31:47

Bài tập đã đạt

1 181

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500