Tên đăng nhập

Shynie2006

Họ và tên

Nguyen Minh Thien

Email

nmthien200620@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-24 0:29:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500