Tên đăng nhập

c3gr_phamvoduytan

Họ và tên

Tan

Email

Phamvoduytankg123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-10 8:11:31

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500