Tên đăng nhập

HB_TIENHAI

Họ và tên

Nguyễn Tiến Hải

Email

sadtearchelsea@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-07 13:41:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500