Tên đăng nhập

vonghianinh

Họ và tên

Ninh

Email

vonghianinh2011@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-04 15:09:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500