Tên đăng nhập

ORZ

Họ và tên

LUCIAN

Email

LUCIAN

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-07 9:59:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500