Tên đăng nhập

Mnit2005

Họ và tên

108 bug

Email

chientoc495@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-13 2:24:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500