Tên đăng nhập

nktin001

Họ và tên

Trần Thái Toàn

Email

tranthaitoan999@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-16 0:49:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500