Tên đăng nhập

dmh123

Họ và tên

Đặng Minh Hiếu

Email

SJHfacitw112@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-03 15:37:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500