Tên đăng nhập

levandat

Họ và tên

Le Van Dat

Email

datb2012191@student.ctu.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-20 9:44:09

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500