Tên đăng nhập

B2016949

Họ và tên

Nguyễn Huy Cường

Email

nguyenhuycuongtmt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-20 20:51:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500