Tên đăng nhập

baclabac123

Họ và tên

Tăng Xuân Bắc

Email

baclabac123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-10 15:09:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500