Tên đăng nhập

tuyenCTN

Họ và tên

Đăng Tuyên

Email

tuyen22082005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-03 10:37:22

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500