Tên đăng nhập

nmhienbn

Họ và tên

Nguyen Minh Hien

Email

nmhienbn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-24 4:18:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500