Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#137436 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 740 ms 15440 K C++ 17 / 4 K Kripperz 2023-05-10 14:42:59
#75247 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 653 ms 16856 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2022-02-24 4:51:19
#48379 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 902 ms 17060 K C++ 17 / 4 K asd 2021-09-19 14:09:31
#111079 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 1110 ms 17340 K C++ 11 / 3 K yamete 2022-12-16 1:23:42
#1667 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 878 ms 18480 K C++ 11 / 6 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-24 5:17:18
#43016 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 753 ms 18520 K C++ 17 / 3 K hihi 2021-07-24 13:26:28
#26 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 1947 ms 18544 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2019-12-11 7:14:54
#139614 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 453 ms 19320 K C++ 17 / 7 K Bùi Quốc Huy 2023-05-29 7:14:33
#71942 #1007. GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 Accepted 100 738 ms 19336 K C++ 14 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:26:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: