Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1544 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 414 ms 464 K C++ 14 / 1 K YugiHacker 2019-12-23 15:17:21
#71860 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 439 ms 508 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-02-10 12:31:29
#74870 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 441 ms 472 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thanh Phước Lộc 2022-02-21 12:02:07
#71945 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 483 ms 508 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:26:46
#1305 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 531 ms 388 K C++ 11 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2019-12-22 4:17:48
#156 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 1310 ms 492 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-12 5:20:24
#64 #1008. EQUATION - Bất phương trình XOR bit Accepted 100 1325 ms 440 K C++ 17 / 2 K Chùm CUỐI 2019-12-11 13:58:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: