Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1761 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 48 ms 816 K C++ 11 / 91 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-24 13:23:11
#139163 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 41 ms 764 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-05-21 10:13:46
#140379 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 38 ms 764 K C++ 17 / 2 K Fan MU 2023-06-09 18:48:38
#71949 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 45 ms 600 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:27:44
#46072 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 56 ms 640 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-31 5:40:29
#67 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 436 ms 556 K Pascal / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-11 14:24:10
#146180 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 574 B ghuy 2023-08-16 1:45:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: