Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#146180 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 574 B ghuy 2023-08-16 1:45:57
#66 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 73 ms 656 K C++ 17 / 974 B Trùm CUỐI 2019-12-11 14:17:27
#46072 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 56 ms 640 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-31 5:40:29
#71949 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 45 ms 600 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:27:44
#140379 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 38 ms 764 K C++ 17 / 2 K Fan Arsenal 2023-06-09 18:48:38
#139163 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 41 ms 764 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-05-21 10:13:46
#1351 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 31 ms 748 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-23 1:14:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: