Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 436 ms 556 K Pascal / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-11 14:24:10
#158 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 96 ms 816 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-12 5:24:51
#46072 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 56 ms 640 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-31 5:40:29
#71949 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 45 ms 600 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:27:44
#139163 #1010. BRACKET - Dãy ngoặc Accepted 100 41 ms 764 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-05-21 10:13:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: