#1020. PHOTO - Chụp ảnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Dữ liệu vào:
9
1 5 7 8 9 2 4 3 6
2 4 6 1 3 5 7 9 8
3 5 7 9 2 4 6 8 1
1 3 7 5 9 2 4 6 8
1 7 3 5 9 2 4 6 8
Dữ liệu ra:
1 3 5 7 9 2 4 6 8