Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77985 #1059. P - Chữ P Accepted 100 225 ms 1280 K C++ / 828 B ThMinh 2022-03-19 6:55:10
#8118 #1059. P - Chữ P Accepted 100 238 ms 768 K C++ 17 / 6 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-08-05 10:45:49
#77957 #1059. P - Chữ P Accepted 100 256 ms 2004 K C++ 14 / 1 K . 2022-03-19 0:20:41
#72114 #1059. P - Chữ P Accepted 100 281 ms 764 K C++ 17 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:11:46
#519 #1059. P - Chữ P Accepted 100 2045 ms 129840 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-16 9:47:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: