Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77646 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 352 ms 3548 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:18:19
#9970 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 327 ms 3608 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-16 14:23:28
#1790 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 583 ms 3836 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-25 15:56:22
#13972 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 413 ms 5000 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:29:17
#69501 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 398 ms 6000 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-16 12:48:33
#86513 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 599 ms 6220 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-06-25 23:55:17
#35862 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 416 ms 13428 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-04-25 6:58:27
#50158 #1119. NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính Accepted 100 624 ms 33484 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-10-06 11:39:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: