Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#50287 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 194 ms 9084 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Sơn Giang 2021-10-07 14:01:49
#50513 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 228 ms 10860 K C++ 17 / 2 K minh nguyen le 2021-10-09 2:24:30
#50288 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 241 ms 14044 K C++ 17 / 1 K Đủ 2021-10-07 14:02:08
#50520 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 277 ms 20092 K C++ / 2 K halone 2021-10-09 2:44:56
#50510 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 289 ms 20164 K C++ / 1 K Nguyễn Tùng Lâm 2021-10-09 2:15:31
#45176 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 296 ms 8960 K C++ 14 / 992 B cristianoronaldo 2021-08-24 13:53:58
#14167 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 301 ms 8944 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2020-11-11 1:16:16
#65369 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 309 ms 16996 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Dũng 2021-12-19 6:46:17
#1802 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 381 ms 1980 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-26 15:00:57
#50523 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 382 ms 29692 K C++ / 2 K cat lan 2021-10-09 2:56:49
#69293 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 410 ms 20136 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-14 10:30:37
#119748 #1135. APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM Accepted 100 3115 ms 177568 K C++ 17 / 980 B N02 2023-12-23 9:49:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: