Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#46086 #1144. HOLES - Đào hố Accepted 100 487 ms 720 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-31 7:48:08
#94721 #1144. HOLES - Đào hố Accepted 100 503 ms 1156 K C++ 17 / 3 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-14 14:01:39
#48215 #1144. HOLES - Đào hố Accepted 100 512 ms 1120 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-09-18 9:39:50
#57325 #1144. HOLES - Đào hố Accepted 100 762 ms 1160 K C++ 14 / 956 B Hà Hoàng Hiệp 2021-11-14 14:45:13
#21922 #1144. HOLES - Đào hố Accepted 100 1308 ms 788 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-12-16 7:32:53
#57699 #1144. HOLES - Đào hố Accepted 100 1478 ms 772 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-16 1:42:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: