#1164. VECTOR - Cá cược uống Bia

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PVH VNOI ONLINE 2019 Day 1 (04/01/2019)

Chú ý: Điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm 100 theo đúng tỉ lệ

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
6 7
3
7 3 2
Dữ liệu ra:
5
42 D
6 W
7 W
14 L
3 L
Giải thích:

Ban đầu số cốc bia hai người cần uống là (𝐴, 𝐵) = (42,42) . GSPVH cho chơi 5 ván:

  • Ván 1 : 𝑃 = 42 , hai người hoà nhau. Số cốc bia là (𝐴, 𝐵) = (42,42 × 42) = (42,1764) .
  • Ván 2 : 𝑃 = 6 , Đức gáy to thắng. Số cốc bia là (𝐴, 𝐵) = (42 × 6, \frac{1764}{6^2}) = (252,49) .
  • Ván 3 : 𝑃 = 7 , Đức gáy to thắng. Số cốc bia là (𝐴, 𝐵) = (252 × 7, \frac{49}{7^2}) = (1764,1) .
  • Ván 4 : 𝑃 = 14 , Thắng dễ thương thắng. Số cốc bia là (𝐴, 𝐵) = (\frac{1764}{14^2}, 1) = (9,1) .
  • Ván 5 : 𝑃 = 3 , Thắng dễ thương thắng. Số cốc bia là (𝐴, 𝐵) = (\frac{9}{3^2}, 1) = (1,1) .

Sau 5 ván, tổng số cốc bia hai người cần uống là 𝐴 + 𝐵 = 1 + 1 = 2 .