#1166. SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PVH VNOI ONLINE 2019 Day 1 (04/01/2019)

Chú ý: Điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm 100 theo đúng tỉ lệ

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 1
1 3 2
6 9 2
8 2 3
Dữ liệu ra:
2.7500001
Dữ liệu vào:
2 2
1 2 10
2 5 20
Dữ liệu ra:
0.00000000
Dữ liệu vào:
7 3
1 1 3
1 2 2
2 1 1
1 9 2
2 8 3
8 1 3
9 2 2
Dữ liệu ra:
0.6667
Giải thích:
  • Trong ví dụ đầu tiên, gia sư duy nhất có thể xếp ở vị trí (4.812, 4.688) . Từ đó gia sư có thể gửi bài giải cho cả 3 sinh viên.
  • Trong ví dụ thứ hai, hai gia sư có thể ở gần hai sinh viên một cách tuỳ ý, nên sức mạnh của điện thoại cần thiết là rất nhỏ.
  • Trong ví dụ thứ ba, vị trí của 3 gia sư là (1.667, 1.333); (1.4, 8.6); (8.6, 1.6) .