Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#128045 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 2647 ms 4340 K C++ 17 / 2 K bruhbruh 2023-03-21 16:44:40
#115255 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 2750 ms 4924 K C++ 17 / 2 K Chu Van Khanh 2023-01-07 9:47:34
#102753 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 2821 ms 12272 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-11-18 1:10:18
#128020 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 2858 ms 8188 K C++ 17 / 2 K Dương Kiến Khải 2023-03-21 15:34:22
#86839 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 3429 ms 8432 K C++ 17 / 2 K cetctvt 2022-07-05 9:29:58
#86841 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 3473 ms 8332 K C++ 14 / 1 K kophaitoidau 2022-07-05 9:34:34
#46367 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 4230 ms 18184 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2021-09-02 17:13:49
#7260 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 4484 ms 5392 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-05-17 20:02:59
#86830 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 4774 ms 8580 K C++ 17 / 2 K Không có thông tin 2022-07-05 9:19:26
#48214 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 4969 ms 18116 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-09-18 9:33:19
#128017 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 5732 ms 4652 K C++ 14 / 1 K nguyenne 2023-03-21 15:01:56
#10317 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 5767 ms 968 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-20 9:38:43
#115236 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 5840 ms 4540 K C++ 14 / 1 K Kien 2023-01-07 9:04:12
#43580 #1247. EQUA - Phương trình Accepted 100 8684 ms 61392 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-08-09 20:36:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: