Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20060 #1271. BOB Accepted 100 1272 ms 4400 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-12-10 3:01:31
#71798 #1271. BOB Accepted 100 1324 ms 4288 K C++ 17 / 2 K NMD 2022-02-10 9:00:18
#71811 #1271. BOB Accepted 100 1669 ms 4420 K C++ / 1 K mainamhai2k 2022-02-10 9:17:13
#50272 #1271. BOB Accepted 100 1672 ms 4308 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-10-07 12:48:25
#19976 #1271. BOB Accepted 100 1730 ms 4396 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-09 10:23:12
#20047 #1271. BOB Accepted 100 1891 ms 8396 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-12-10 2:08:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: