Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#53672 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 296 ms 4244 K C++ 14 / 1 K THD 2021-10-28 6:46:02
#54901 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 307 ms 6620 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-11-03 3:28:15
#14094 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 311 ms 4964 K C++ 14 / 3 K Wu Nguyen 2020-11-10 14:41:05
#55997 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 368 ms 7380 K C++ 14 / 2 K An Khánh Nguyễn 2021-11-08 3:00:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: