Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#55997 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 368 ms 7380 K C++ 14 / 2 K An Khánh Nguyễn 2021-11-08 3:00:41
#54901 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 307 ms 6620 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-11-03 3:28:15
#14094 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 311 ms 4964 K C++ 14 / 3 K Wu Nguyen 2020-11-10 14:41:05
#53672 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 296 ms 4244 K C++ 14 / 1 K THD 2021-10-28 6:46:02
#94489 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 264 ms 4164 K C++ 17 (Clang) / 2 K vinhnct2005 2022-10-13 10:09:15
#94504 #1290. RENTAL - Dịch vụ cho thuê Accepted 100 261 ms 2656 K C++ 17 / 7 K Nguyễn Tiến Dũng 2022-10-13 12:46:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: