Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15622 #1410. SAG - Khôi phục xâu Accepted 100 1675 ms 5328 K C++ 14 / 2 K Trần Minh Sáng 2020-11-16 6:05:37
#16327 #1410. SAG - Khôi phục xâu Accepted 100 2567 ms 5756 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-23 9:44:47
#21686 #1410. SAG - Khôi phục xâu Accepted 100 2612 ms 5184 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-14 16:17:43
#15369 #1410. SAG - Khôi phục xâu Accepted 100 2617 ms 8440 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-15 15:58:26
#71952 #1410. SAG - Khôi phục xâu Accepted 100 4602 ms 7760 K C++ 14 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:28:20
#16372 #1410. SAG - Khôi phục xâu Accepted 100 4758 ms 7760 K C++ 14 / 3 K Wu Nguyen 2020-11-23 13:07:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: