Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15714 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 3154 ms 1208 K C++ 14 / 292 B Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-16 15:09:21
#15727 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 786 ms 1280 K C++ 17 / 528 B Vi Hùng Đức 2020-11-16 15:16:53
#15764 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 748 ms 1280 K C++ 17 / 536 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-17 0:39:55
#71990 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 792 ms 1276 K C++ 14 / 593 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:35:19
#15711 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 790 ms 1184 K C++ 17 / 596 B Trùm CUỐI 2020-11-16 15:04:44
#68838 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 744 ms 1148 K C++ 14 / 955 B Shin 2022-01-12 2:22:14
#68835 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 785 ms 1236 K C++ 14 / 1006 B Vòng Vĩnh Toàn 2022-01-12 2:16:02
#53240 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 1253 ms 1936 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-25 11:35:03
#15753 #1412. BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất Accepted 100 814 ms 3584 K C++ 17 / 2 K Hoang Manh 2020-11-16 16:17:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: