Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#59928 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 233 ms 2284 K C++ 17 / 902 B DN 2021-11-28 9:49:16
#154629 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 234 ms 2684 K C++ 17 (Clang) / 1012 B Tran Thanh 2024-06-15 17:05:49
#46868 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 252 ms 2768 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-09-07 18:30:59
#130174 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 632 ms 892 K C++ 11 (NOI) / 516 B Trần Đại Hào 2024-02-01 9:04:02
#69644 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 764 ms 1108 K C++ / 480 B duong tuan minh 2022-01-17 15:03:17
#51248 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 902 ms 2556 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-10-14 8:50:11
#47208 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 976 ms 1488 K C++ 17 / 773 B Phạm Thế Phong 2021-09-09 18:51:59
#132994 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 2175 ms 1532 K C++ 17 / 989 B Đặng Hải Long 2024-02-16 9:36:11
#69636 #1438. NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Accepted 100 2787 ms 1092 K C++ 17 / 417 B de tu duong tuan minh 2022-01-17 14:37:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: