Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#51941 #1461. BRACKET Accepted 100 5397 ms 37848 K C++ 14 / 3 K acyme_nom 2021-10-19 3:25:24
#21396 #1461. BRACKET Accepted 100 5682 ms 16084 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2020-12-12 14:37:05
#16823 #1461. BRACKET Accepted 100 5756 ms 15956 K C++ 14 / 20 K Just a Shrimp 2020-11-26 8:31:12
#16824 #1461. BRACKET Accepted 100 5814 ms 15968 K C++ 14 / 3 K NorWind 2020-11-26 8:32:19
#17102 #1461. BRACKET Accepted 100 6132 ms 23040 K C++ 17 / 4 K Bùi Huy Dược 2020-11-26 11:56:48
#17189 #1461. BRACKET Accepted 100 6997 ms 24040 K C++ 14 / 3 K Nguyen Van Thang 2020-11-26 14:45:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: