Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4350 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 29 ms 608 K C++ / 674 B Takce 2020-03-01 15:01:11
#4215 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 34 ms 508 K C++ / 452 B Phạm Thế Phong 2020-02-24 14:04:36
#67912 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 36 ms 480 K C++ / 689 B mainamhai2k 2022-01-04 16:07:57
#115212 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 38 ms 1108 K C++ 17 / 2 K SADBOIZZZZZZ 2023-01-07 1:23:15
#115209 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 39 ms 1020 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Đăng Khoa 2023-01-07 0:47:26
#115207 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 39 ms 736 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Duy Khang 2023-01-07 0:38:07
#115211 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 43 ms 576 K C++ 17 (Clang) / 1 K Lê Nhất Duy 2023-01-07 1:12:25
#115204 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 44 ms 708 K C++ 17 / 939 B Trần Mỹ An 2023-01-07 0:24:39
#67915 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 50 ms 592 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-01-04 17:31:04
#67909 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 54 ms 508 K C++ / 669 B Trần Đình Nam 2022-01-04 15:45:54
#4015 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 61 ms 524 K C++ 14 / 693 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-02-05 5:41:09
#143185 #2021. DININGB - Bữa tối Accepted 100 72 ms 8192 K C++ 14 / 803 B Nguyen ha an 2024-03-27 18:41:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: