Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#40433 #2052. HOUSE Accepted 100 42 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-06-30 6:53:52
#57673 #2052. HOUSE Accepted 100 49 ms 372 K C++ / 324 B rrr 2021-11-15 16:51:10
#78351 #2052. HOUSE Accepted 100 50 ms 360 K C++ 17 / 343 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-22 7:32:20
#138063 #2052. HOUSE Accepted 100 55 ms 388 K C++ 17 / 378 B Đặng Hải Long 2024-03-01 13:01:38
#40644 #2052. HOUSE Accepted 100 61 ms 560 K C++ / 386 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 3:17:17
#16427 #2052. HOUSE Accepted 100 64 ms 464 K C++ 17 / 3 K Đủ 2020-11-23 17:41:08
#29415 #2052. HOUSE Accepted 100 67 ms 384 K C++ 17 / 739 B Lê Nguyễn Tấn Phát 2021-03-04 11:53:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: