Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#31730 #2122. ROADS Accepted 100 42 ms 1264 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-03-19 8:09:15
#31847 #2122. ROADS Accepted 100 46 ms 5980 K C++ 14 / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2021-03-19 17:32:58
#31904 #2122. ROADS Accepted 100 64 ms 8196 K C++ / 2 K Nguyễn Nam Khang 2021-03-20 2:18:58
#31804 #2122. ROADS Accepted 100 90 ms 8168 K C++ 14 / 2 K vinhnct2005 2021-03-19 14:21:45
#42120 #2122. ROADS Accepted 100 492 ms 26008 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-07-11 5:29:10
#27057 #2122. ROADS Accepted 100 913 ms 23808 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-01-31 6:21:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: