Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#35276 #2229. BANK Accepted 100 344 ms 2152 K C++ 17 / 973 B vuvanhung 2021-04-18 19:16:15
#69593 #2229. BANK Accepted 100 486 ms 1712 K C++ 11 (NOI) / 2 K Khánh Trần 2022-01-17 8:23:52
#69588 #2229. BANK Accepted 100 519 ms 1996 K C++ 11 (NOI) / 963 B NTG 2022-01-17 7:51:36
#69587 #2229. BANK Accepted 100 530 ms 1688 K C++ 17 / 1 K Dương Bình Nguyễn Lân 2022-01-17 7:46:55
#69590 #2229. BANK Accepted 100 845 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Quang Minh 2022-01-17 8:13:28
#69591 #2229. BANK Accepted 100 1508 ms 2264 K C++ 11 (NOI) / 1 K eouheo 2022-01-17 8:14:49
#66367 #2229. BANK Accepted 100 1838 ms 2372 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-12-26 3:34:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: