Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#76785 #2230. LCM Accepted 100 4572 ms 8476 K C++ (NOI) / 1 K hihi 2022-03-07 12:32:16
#77050 #2230. LCM Accepted 100 7121 ms 16056 K C++ 17 / 919 B abcxyz 2022-03-10 15:29:29
#77111 #2230. LCM Accepted 100 10503 ms 8520 K C++ / 1023 B Không Tên Không Tuổi 2022-03-11 9:41:41
#77108 #2230. LCM Accepted 100 10781 ms 8624 K C++ 14 / 1 K . 2022-03-11 9:29:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: