Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#82834 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 208 ms 380 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-05-04 17:47:44
#127753 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 221 ms 500 K C++ 17 / 860 B TKduybich 2023-03-18 13:31:02
#58294 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 222 ms 500 K C++ 17 / 838 B hihihi1 2021-11-18 13:38:00
#137899 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 229 ms 508 K C++ 17 / 858 B R 2023-05-12 14:14:40
#73514 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 230 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 850 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:38:43
#7175 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 237 ms 512 K C++ 17 / 981 B Phạm Thế Phong 2020-05-14 6:52:35
#47564 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 320 ms 528 K C++ 14 / 812 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-12 15:24:42


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: