Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47564 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 320 ms 528 K C++ 14 / 812 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-12 15:24:42
#58293 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 271 ms 560 K C++ 17 / 830 B hihihi1 2021-11-18 13:37:34
#7175 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 237 ms 512 K C++ 17 / 981 B Phạm Thế Phong 2020-05-14 6:52:35
#73514 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 230 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 850 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:38:43
#82828 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 221 ms 388 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2022-05-04 17:42:08
#141250 #472. UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố Accepted 100 219 ms 436 K C++ 17 / 971 B Cơm Sườn Quận 7 2024-03-14 9:05:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: