Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57581 #566. CIRCUS - Biểu diễn xiếc Accepted 100 31 ms 640 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:57:06
#10486 #566. CIRCUS - Biểu diễn xiếc Accepted 100 33 ms 620 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-21 11:34:30
#10488 #566. CIRCUS - Biểu diễn xiếc Accepted 100 34 ms 640 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-21 11:55:40
#10478 #566. CIRCUS - Biểu diễn xiếc Accepted 100 39 ms 612 K C++ 17 / 2 K Chùm CUỐI 2020-10-21 10:38:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: