Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39276 #649. TRAVELAB Accepted 100 1833 ms 8016 K C++ 17 / 1 K hello1234 2021-06-19 18:32:54
#39356 #649. TRAVELAB Accepted 100 1875 ms 8064 K C++ 17 (Clang) / 1 K vuvanhung 2021-06-21 3:46:57
#75764 #649. TRAVELAB Accepted 100 1919 ms 8148 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-02-26 13:36:15
#45293 #649. TRAVELAB Accepted 100 1709 ms 8060 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2021-08-25 5:11:43
#69745 #649. TRAVELAB Accepted 100 2062 ms 8280 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-18 16:46:09
#76571 #649. TRAVELAB Accepted 100 2273 ms 16252 K C++ 17 (Clang) / 695 B Không có tên 2022-03-05 2:12:18
#115301 #649. TRAVELAB Accepted 100 2609 ms 15960 K C++ / 635 B athd 2023-01-08 9:11:13
#85313 #649. TRAVELAB Accepted 100 2437 ms 15948 K C++ 17 / 634 B ohka 2022-06-09 11:43:34
#48167 #649. TRAVELAB Accepted 100 8071 ms 9044 K C++ 14 / 504 B shabipilamew 2021-09-17 15:21:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: