Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#75783 #653. AVERAGE Accepted 100 501 ms 36348 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-02-26 13:46:11
#45449 #653. AVERAGE Accepted 100 605 ms 36348 K C++ 14 / 932 B shabipilamew 2021-08-26 2:51:56
#50998 #653. AVERAGE Accepted 100 2270 ms 64600 K C++ / 1 K halone 2021-10-13 4:20:22
#5773 #653. AVERAGE Accepted 100 3161 ms 95328 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-14 13:00:32
#5770 #653. AVERAGE Accepted 100 4364 ms 134996 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-14 9:42:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: