Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 154 302 50.99%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%