Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1064 MINSUM - Biến đổi số 42 179 23.46%