Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1064 MINSUM - Biến đổi số 40 146 27.40%