Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%