Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%