Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%